Algemene Voorwaarden

Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg dat je de inhoud ervan begrijpt. Door gebruik te maken van de service ga je akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord wenst te gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden, stuur dan een mailtje of bel even.

Gebruik je deze website, dan aanvaard je de gebruiksvoorwaarden van onze site, en de algemene voorwaarden van Gospelkoor DeeVee volledig.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 01-03-2017.

 1. Definities Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor de webshop van Gospelkoor DeeVee

Cliënt, Je/Jij, jou
De gebruiker van de Dienst of de Website

Wij, ons
Gospelkoor DeeVee

Je/Jij, jou
De gebruiker van de Dienst of de Website

Dienst
De terbeschikkingstelling van de website door Gospelkoor DeeVee, het geheel van informatie en product(en), het proces van vervaardiging, gereedmaken van bestelling(en) van één of meerdere producten, betaling en het ter post aanbieden van de opdracht.

Just Rose
Vestigings- & postadres:
Grashof 44, Alphen a/d Rijn
KvK-nummer: 41169386

Werkdag
Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen

 

 1. De Dienst

2.1 Het is Cliënt niet toegestaan om de Dienst in strijd met de wet, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens Gospelkoor DeeVee of derden.

2.2 Cliënt mag op geen enkele wijze onrechtmatig handelen jegens Gospelkoor DeeVee.

 

 1. Bezorging

3.1 Gospelkoor DeeVee stelt alles in het werk om de bestelling binnen twee werkdagen op de post te doen. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het niet tijdig arriveren van een bestelling of het arriveren op een onjuist adres.

3.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Cliënt aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

 1. Aansprakelijkheid

4.1 Gospelkoor DeeVee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Cliënt lijdt door tekortkomingen van Gospelkoor DeeVee in de uitvoering van de Dienst.

4.2 Gospelkoor DeeVee en/of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die ontstaat als gevolg van het gebruik van deze website ongeacht of Gospelkoor DeeVee de Cliënt op de mogelijkheid van deze schade heeft gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt is tot virussen, defecten of overige onvolkomenheden aan andere apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website, het wijzigen, onderscheppen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de gebruiker en/of Gospelkoor DeeVee wordt toegezonden, de beschikbaarheid en/of werking van de website, misbruik of verkeerd of oneigenlijk gebruik van de website, verlies of vervorming van gegevens, downloaden of gebruiken van bijvoorbeeld beelden, informatie en/of gegevens van de website en/of aanspraken van derden in verband met de toegang of het gebruik van de website.

 

 1. Overmacht

Gospelkoor DeeVee is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien Gospelkoor DeeVee niet in staat is haar verplichtingen jegens Cliënt na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp Gospelkoor DeeVee gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers van telecommunicatiediensten.

 

 1. Prijzen en betaling

6.1 Cliënt is aan Gospelkoor DeeVee de op de overeenkomst vermelde vergoeding verschuldigd.

6.2 Cliënt dient de vergoeding voor de Dienst en de Vervoersdienst vooraf te voldoen via een van de aangeboden betaalwijzen.

6.3 Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider, een Payment Service Provider(PSP). Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende PSP van toepassing.

6.4 Gospelkoor DeeVee behoudt het recht om bepaalde opdrachten te weigeren in het geval dat je eerder producten hebt verstuurd zonder dat de betaling goed is afgerond en/of we andere onregelmatigheden hebben geconstateerd.

6.5 Bestellingen worden pas door Gospelkoor DeeVee in productie genomen op het moment dat de betaling voldaan is.

6.6 De prijzen zijn per product gespecificeerd in het productoverzicht op onze website. Gospelkoor DeeVee behoudt het recht om prijzen te wijzigen. Typefouten voorbehouden.

 

 1. Herroepingsrecht

Voor aflevering van dienst en/of producten:

7.1 Is de verschuldigde vergoeding inmiddels voldaan, maar op tijd geannuleerd, dan kan er gekozen worden voor terugbetaling van het orderbedrag binnen 30 dagen of voor een code ter waarde van het orderbedrag. Deze code blijft 1 maand geldig na de annuleringsdatum.

Bij levering van producten:

7.2 Bij de aankoop van producten heeft de Cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Cliënt.

7.3 Tijdens de bedenktijd zal de Cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.4 Indien de Cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.5 Indien de Cliënt de verschuldigde vergoeding reeds betaald heeft, zal Gospelkoor DeeVee dit bedrag zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 1. Klantenservice

8.1 Voor vragen en klachten met betrekking tot de Dienst kan Cliënt een mailtje sturen naar het emailadres: info@deevee.nl . Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd feestdagen

8.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 De inhoud van deze site (waaronder begrepen de beelden in de Gospelkoor DeeVee collectie, teksten, grafisch materiaal en logo’s) is in eigendom van Gospelkoor DeeVee of aan Gospelkoor DeeVee gelieerde derden en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verveelvoudigen (waaronder downloaden), verkopen, distribueren, tentoonstellen, openbaar maken of op welke andere manier dan ook te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gospelkoor DeeVee Cards en/of haar licentiegevers.

9.2 Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van de ondernemer en/of haar licentiegevers.

9.3 Zonder de voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de ondernemer is het niet toegestaan links naar de website van de ondernemer of aan de aan de ondernemer gelieerde bedrijven en/of websites aan te bieden.

 

 1. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de Website vermelde vergoeding kunnen door Gospelkoor DeeVee te allen tijde worden gewijzigd.

 

 1. Disclaimer

Door deze website te bezoeken of te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden. We garanderen niet dat de website foutloos of zonder onderbreking zal functioneren.